najdidoktor

За Ваше добро

Што нудиме

Најди

Најдете Доктори, Клиники, Фармации според Име, Оддели или Специализација

Преглед на Профилот

Видете ги деталните информации за бараните Доктори, Клиники, Лаборатории и Фармации.

Стапи во Контакт

Стапете во Контакт преку Е-Маил адреса или преку телефон и Видете нивните Локации.

Најдете ги Вашите Лекари и Клиники

Абдоминална Хирургија
abdominal.svg
Естетска Пластика И Реконструктивна Хирургија
aesthetic.svg
Анестезиологија
anesthesiology.svg
Асистирана Репродукција (Ивф)
fertilize.svg
Биохемиска Лабораторија
tube.svg
Интензивна Нега на Кардиохирургија
cardiacsurgery.svg
Кардиологија
cardiology1.svg
Кардиохирургија
cardiosurgery.svg
Детска Кардиохирургија
cardiosurgery.svg
Коронарна И Внатрешна Интензивна Нега
coronary.svg
Стоматолошка Анестезиологија
dentanesthesia.svg
Стоматолошки И Ендодонтски Заболувања
dentiseases.png
Стоматолошко Јавно Здравје
dental.svg
Дерматологија
dermatodology.svg
Дијагностичка И Интервенционална Радиологија
x-ray.svg
Лаборатории За Дијагностика
microscope.svg
Дијагностички Науки
diagnosticsc.svg
Диетологија и Нутриција
dietology.svg
Дигестивна Хирургија
digestive.svg
Електрофизиологија
electrophysiology.png
Центар За Итни Случаи
emergency.svg
Ендокринологија
endocrinology.svg
ЕНТ (Уво, Нос, Грло)
ear.svg
Гастроентерологија
gastroenterology.svg
Гастроентерохепатологија
coronary.svg
Општа Хирургија
gynecology.svg
Генетика И Персонализирана Медицина
dna.svg
Гинекологија И Акушерство
gynecolorgy.svg
Хематологија
hematology.png
Имплантологија
implant.svg
Интензивна Нега
intensivecare.svg
Стационарно Лекување
checkup.svg
Интерна Медицина
internal_medicine.png
Медицинска Онкологија
ribbon.svg
Микробиологија
microbiology.svg
Болести на Устата и Парадонтот
periodontal.svg
Неонатална Интензивна Нега
incubator.svg
Неонатологија
neonatology.svg
Нефрологија
nephrology.svg
Неврологија И Невропсихијатрија
neuropsychiatrics.svg
Неврохирургија
neurology.svg
Нуклеарна Медицина
atom.svg
Орална Биологија
oral.svg
Орална Хирургија
orals.svg
Орална И Максилофацијална Хирургија
maxillofacial.svg
Ортодонт И Дентофацијална Ортопедија
orthopedics.svg
Ортопедија И Трауматологија
orthopedics.svg
Оториноларингологија
otorhinolaryngology.svg
Детска Хирургија
pediatricdentistry.svg
Педијатрија
pediatrics.svg
Детска Стоматологија
peddent.svg
Периодонтика И Превентивна Стоматологија
preventive.svg
Протехонтика
prosthodontics.png
Пет / Цт Центар
pet.svg
Физикална Терапија И Рехабилитација
rehabilitation.svg
Психијатрија И Медицинска Психологија
psychiatry.svg
Психологија И Психотерапија
psychotherapy.svg
Пулмоалергологија
pulmoallergology.svg
Радиотерапија
radiotherapy.svg
Ревматологија
rheumatology.svg
Хирургија
surgery.svg
Хируршка Интензивна Нега
surgicalintensivecare.svg
Трансфузиона Медицина
transfusion.svg
Торакална Васкуларна Хирургија
thoracovascular.png
Урологија
urology.svg
Рентген Дијагностика
x-ray.svg